dzień ferialny [4 kl.]

Inne serwisy:

Krucjata eucharystyczna
KOMUNIKATY
Św. Pius X Rekolekcje ignacjańskie Mały modlitewnik łaciński Krucjata różańcowa Filozofia św. Tomasza z Akwinu Katecheza DVD dla kapłanów Mszalik codzienny

Kazania: wszystkiex. Jana Jenkinsa

Spredikis 5. svetdienai pec Vasarsvetkiem

Mani dargie draugi,

Sv. Pavils mums üodien saka: äEsiet vienpratigi lugüana, ö un taja pat laika musu Kungs runa par musu uzdevumu but kam vairak neka rakstu macitaji un farizeji. èis pamacibas sakrit, jo cilveks top taisnots caur nerimtigu lugüanu.

Lugüana noliek musu pratu Dieva prieküa. Lugüana ir prata pacelüana pie Dieva. Lugüana ir musu saikne ar musu Raditaju, musu Kungu un musu Pestitaju.

Evangelija musu Kungs runa par farizeju un muitnieku, diviem viriem, kas dodas uz baznicu lugties. Un musu Kungs mums saka, ka viens aizgaja majas attaisnots, bet otrs ne. Citiem vardiem, viens ludzas labi, bet otrs ne. Tad kas ir nepiecieüams, lai lugtos labi, kas ir atslega, kas musu lugüanas padara uzklausamas? Musu Kungs mums maca, kas ir nepiecieüams, lai lugtos labi.

Pirmais nak uz Templi, lai pateiktos Dievam, ka vinü nav tads ka citi. Vinü stav pats par sevi un sak lugt û isteniba jau pats sevi: Vinü pateicas Dievam par to, ka Vinü nav tads ka citi. Vinü tur bauülus, Vinü izpilda likumu. Vinü nav zaglis, Vinü ir taisnigs, Vinü isteno likuma noteikumus. Vinü nav tads ka parejie cilveki, un vinü ir lepns par to, ka ir ta verts, lai Dievs vinu dzirdetu.

Otrs virs vienkarüi nak Dieva prieküa, metas celos un ludz piedoüanu, tapec, ka vinü ir grecinieks un vinam ir nepiecieüama Dieva piedoüana.

Èis otrs cilveks tiks izglabts. Pirmais ir farizejs, pieder tiem, kas sita krusta musu Kungu un kas sit Vinu krusta vel üobaltdien.

Lugüana ir musu prata pacelüana pie Dieva, lai pielugtu Vinu, lai pateiktos Vinam un lugtu Vinam to, kas mums vajadzigs. No paüas lugüanas dabas mes varam noprast attieksmi, kadai jabut, lai tiktu Dieva uzklausiti.

Lugüanai, pirmkart, jabut pazemigai. Ja kads kadu pieludz, tad tas ir tapec, ka tas ir lielaks, pielugüanas verts. Ja tu pateicies cilvekiem par kaut ko, tas ir tapec, ka vini, savukart, tev ir darijuüi labu, vini sava dasnuma ir lielaki vai labaki par tevi. Ja kads prasa kaut ko, tas ir tapec, ka vinam nav ta, ko vinü ludz. Tas viss ietver pazemibu. Lepnie doma, ka viniem neviens nav vajadzigs; lepnie uzskata, ka vini ir paraki par citiem; lepnie iedomajas, ka viss ir pateicoties viniem. Farizejs ir lepns. Vinü doma, ka ir pilnigs, un talab vinü nekad neko nesanems no Dieva. Muitnieks nak Dieva prieküa, zinadams, ka ir nevertigs, un skaidri apzinadamies üo faktu. Vinü atgriezisies majas attaisnots.

Lugüanai ir japieverü uzmaniba tam, ko ta saka. Lugüana ir musu prata pacelüana pie Dieva, ne pie mums paüiem. Mums japieverü uzmaniba tam, ar ko mes runajam. Zinama mera tas ir pat apvainojoüi: but kada klatbutne un ignoret vina esibu û tapat tas ir ar Dievu. Mums jasaista sava uzmaniba pie Vina, Kurü mil mus, pie ta, ko mes velamies no Vina, vai vismaz pie vardiem, ar kuriem mes izsakam üo velmi. Isteniba farizejs ludz pats sevi, doma tikai par sevi, pierakstot sev pats savu lieliskumu. Vinü lidzinas tiem, kas sak savu meditaciju ar domam, ka vini ir äapvienojoüiö, vai sak ar parrunam par to, kada äpilsö (sv. Terezes) vinu lugüana bus. Tas viss liekas divaini Dievam un aizvaino Vina majestati, un sekojoüi, atstaj mus dzivot pilnigas iluzijas. Muitnieks, turpreti, tikai runa par sevi ka grecinieku un verüas pie Dieva parlieciba, ka sanems piedoüanu, kuru vinü ludz.

Èi parlieciba ir kaut kas absoluti svarigs, lai lugtos labi. Dievs velas dzirdet musu lugüanas, dot mums labas lietas. Dievs mums grib tikai labu. Bet, ja musu rokas ir aizvertas, mes neko nevaram sanemt. Ja musu sirdis ir aizvertas, mes nevaram sanemt śelastibas davanas no otra. Dievs ir apsolijis to, ka, ja mes Vinu lugsim, mes sanemsim. Dievs pat ziedoja Savu vienigo Delu musu pestiüanai û citas lietas, ko mes ludzam, salidzinajuma ar to ir nieks. Mums jatic Vina apsolijumam. Ja mums nav parliecibas, tad patiesiba mes Vina apsolijumam neticam.

Èi parlieciba ir tik svariga û kaut kada mera ta ir atslega tam, lai tiktu Dieva uzklausiti. Ja jus kadam kaut ko ludzat, bet jus neesat droüs, ka vinü jums to dos, pat, ja vinü ir teicis, ka dos, tad jus neesat piemerots, lai to sanemtu. Mums ir jabut berna parliecibai, kurü zina, ka vinü ir sava teva milets.

Un ka miloüs tevs, Dievs nekad mums nedot kaut ko, kas mums varetu nodarit launu. Jus zinat no pieredzes, ka jusu berni bieśi ludz kaut ko, kas varetu sagandet vinu veselibu vai varbut vinus fiziski ievainot. Labs tevs üadas lietas viniem nedod. Un tapat Dievs Pats bieśi vien neuzklausa musu lugüanas tapec, ka tas, ko mes ludzam, varetu sagraut musu garigo veselibu. Tapec üaja berna parlieciba, ir klatesoüs ari atsaciüanas gars, kas labi zina, ka tas, ko cilveks velas, nav lielakam dveseles labumam, un atkapjas. Cilveks atdod savu gribu Tevam, Kurü zina labak neka mes, kas ir nepiecieüams musu garigajai veselibai un musu dveseles glabüanai.

Un ta, mani dargie draugi, izmantosim tas śelastibas, kas mums ir piedavatas, lai lugtos labi. Tik daudz lietu ir atkarigas no citu lugüanam. Ja mes neludzamies, Baznica neludzas. Ja Baznica neludzas, pasaule iet uz savu posta pilno galu. Dveseles pazud tapec, ka nav neviena, kas lugtos par tam. Un lugüana ir maksla, kas, tapat ka citas makslas, prasa vingrinaüanos un pielietojumu. Iemesls tam, kapec tik daudzas dveseles ir veltijuüas sevi klosterim, ir tieüi velme üo makslu iemacities, pilnveidot prasmi sarunaties ar dievu, nest Dieva svetibas cilvecei, kurai tik izmisigi Vina śelastiba ir nepiecieüama.

Lugsim musu Dievmati mums iemacit, ka lugties û lai vina, visu śelastibu starpniece, iegutu mums visu śelastibu śelastibu, û kas ir lugüana.

x. Jan Jenkins FSSPX

01.01.1970 r.; Ryga

Strona głównaKapliceKomunikaty duszpasterskieMultimedia„Zawsze Wierni”KontaktKsięgarnia wysyłkowa

Najnowszy numer „Zawsze Wierni”

Rycerstwo w czasach pacyfizmu

Najnowszy materiał do pobrania

Pokuta w duchu Fatimy

rekolekcje wielkopostne wygłoszone przez o. Tomasza OP

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X

© 1997—2019 Wydawnictwo Te Deum sp. z o.o.