Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
św. Marka, Ewangelisty [2 kl.]
Katechizm o kryzysie w Kościele (2001)

37. Czy wszystkie religie mają prawo do swobodnego wykonywania praktyk religijnych?

Prawdziwe prawo do swobodnego rozwoju i praktyk religijnych ma tylko prawdziwa religia, gdyż żadnemu człowiekowi nie wolno zabraniać służyć Bogu w sposób, jaki sam Bóg wyznaczył. Jest to nakazem prawa naturalnego. Fałszywe religie nie mają natomiast żadnego prawa do publicznego wykonywania swych praktyk, właśnie dlatego, że są fałszywymi, błędnymi religiami. Błąd nigdy nie może posiadać praw. Prawa przysługują tylko prawdzie.

Tolerancja wobec fałszywych religii nie ma więc podstaw w prawie naturalnym, ale w roztropności i chrześcijańskiej miłości bliźniego.

Tak uczy także Leon XIII:

Podczas gdy Kościół zapewnia prawa tylko temu co prawdziwe i czcigodne, to jednak nie sprzeciwia się tolerancji, którą władza publiczna, aby uniknąć większego zła albo osiągnąć bądź zachować większe dobro, uznaje za stosowną praktykować ze względu na pewne rzeczy stojące w opozycji do prawdy i sprawiedliwości”59.

Tolerancja może wszelako znaleźć swój wyraz w prawie państwowym, a więc w prawie, które zapewnia możliwość prywatnego albo ograniczonego publicznego praktykowania religii. To jest jednak zasadniczo coś innego niż prawo naturalne.

Przypisy

  1. Encyklika Libertas praestantissimum.
Katechizm o kryzysie w Kościele (2001)