Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
9. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego [2 kl.]

Zasady przyjmowania niektórych sakramentów w kaplicach Bractwa św. Piusa X

Osoby pragnące przyjąć niektóre sakramenty (zob. niżej) w Bractwie Kapłańskim św. Piusa X muszą spełniać swój obowiązek niedzielny w jednej z kaplic Bractwa.

Bierzmowanie

Osoby, które pragną przyjąć sakrament bierzmowania z rąk biskupa Bractwa, na początku roku szkolnego winny zgłosić się do kapłana odpowiedzialnego za kaplicę i rozpocząć naukę katechizmu, która kończy się egzaminem pisemnym. Wiek przyjęcia tego sakramentu zależy od odpowiedniego przygotowania i dojrzałości: od ok. 7 lat, ale nie później niż 12. rok życia. W praktyce w Bractwie dzieci przyjmują bierzmowanie w wieku 11–12 lat.

Osoba pragnąca przystąpić do tego sakramentu (lub opiekun takiej osoby) musi podać kapłanowi odpowiedzialnemu za kaplicę, w której spełnia swój obowiązek niedzielny, poniższe dane:

  1. imię i nazwisko
  2. datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu
  3. imię patrona od bierzmowania
  4. imię i nazwisko świadka

oraz dostarczyć świadectwo chrztu (nie może to być pamiątka chrztu czy świadectwo chrztu wystawione np. kilka lat temu).

Świadkiem bierzmowania dla chłopca/mężczyzny musi być mężczyzna, a dla dziewczynki/kobiety – kobieta. Nie może to być krewny w linii prostej, czyli rodzic czy dziadek, natomiast może nim być bliski krewny w linii bocznej: brat, ciotka itp. Świadek bierzmowania musi mieć ukończone 16 lat, być ochrzczonym, bierzmowanym i katolikiem Tradycji. Nie może znajdować się w nieuregulowanej sytuacji kanonicznej (np. żyć w konkubinacie) ani podlegać karom kościelnym.

I Komunia święta

Rodzice dziecka pragnącego przyjąć I Komunię św. muszą na początku roku szkolnego zgłosić się do kapłana odpowiedzialnego za kaplicę i rozpocząć z dzieckiem naukę katechizmu, która kończy się egzaminem ustnym, lub zapisać je na katechezę prowadzoną w kaplicy. Istnieje także możliwość opracowywania katechez w domu poprzez katechezę korespondencyjną. Szczegóły można znaleźć na stronie Bractwa.

Do I Komunii św. może przystąpić dziecko, które:

  1. osiągnęło wiek rozumu, czyli mniej więcej siódmy rok życia
  2. umie się spowiadać (jest zalecane, aby dziecko przed swoją I Komunią odbyło chociaż dwie spowiedzi)

Do pierwszej spowiedzi i do pierwszej Komunii nie jest konieczna pełna i doskonała znajomość nauki chrześcijańskiej. Dziecko musi jednak później wyuczyć się całego katechizmu stopniowo, zależnie od swej inteligencji. Dziecko, żeby mogło się odpowiednio przygotować do pierwszej Komunii, musi posiadać taką znajomość religii, iżby według swej zdolności pojęło te tajemnice wiary, które są bezwarunkowo potrzebne do zbawienia (nacessitate medii), odróżniało Chleb Eucharystyczny od zwykłego i cielesnego i przystąpiło do Eucharystii z pobożnością, na jaką stać w jego wieku.

Dekret Quam singulari o wczesnej Komunii św., tekst na podst. Katechizmu kard. Gaspariego, Te Deum 1999, str. 153.

wczesna Komunia św.

W pewnych wypadkach do I Komunii św. może przystąpić dziecko młodsze. O dopuszczeniu dziecka do wczesnej Komunii św. decyduje ksiądz przeor po spotkaniu i rozmowie z dzieckiem.