Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
św. Marka, Ewangelisty [2 kl.]
Zawsze Wierni nr 5/1998 (24)

„Zawsze wierni” vs. „Niedziela”

W związku licznymi pytaniami naszych Czytelników o losy powództwa skierowanego przeciwko Redakcji tygodnika „Niedziela” wytoczonego na podstawie prawa prasowego z żądaniem opublikowania polemiki spieszymy wyjaśnić co następuje. Postępowanie sądowe toczy się w pierwszej instancji przed Sądem Wojewódzkim w Częstochowie. Sam proces jest jeszcze w fazie przygotowawczej, co oznacza, iż Sąd uściślał żądania stron, ustalał adresy dla doręczeń i ustalał podobne sprawy formalne. Obecnie powód czyli ks. Stehlin otrzymał (w dniu 18 września 1998 r.) odpis odpowiedzi przygotowanej przez Redakcję „Niedzieli” (w postępowaniu reprezentowaną przez Redaktora Naczelnego ks. dr Ireneusza Skubisia), w której pozwana ustosunkowuje się do zarzutów postawionych w pozwie. W swej odpowiedzi na pozew „Niedziela” domaga się m.in. wyjaśnienia charakteru prawnego Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X (ustalenia, czy ma osobowość prawną, jaka jest jego siedziba i kto może je reprezentować przed Sądem) oraz odrzucenia żądań powoda. Jako argumenty podano, iż tekst polemiki nie jest polemiką (bez określenia, dlaczego Redakcja „Niedzieli” tak uważa), że tekst ten opublikowano najpierw w Zawsze wierni i na stronach internetowych, a dopiero potem zaoferowano Redakcji „Niedzieli” (co nie jest prawdą, ponieważ treść polemiki umieszczono w Zawsze wierni po odmowie jej publikacji przez „Niedzielę”, dodając na wstępie stosowną informację, podobnie sprawa ma się ze stroną internetową). Ponadto strona pozwana zaznacza, iż „zaoferowana nam publikacja jest w swojej treści zasadniczo sprzeczna z kierunkiem «Niedzieli»” – to ostatnie zdanie pozostawiamy już bez komentarza. Odpowiedź powoda na to pismo zostanie skierowana do Sądu w najbliższym czasie.

Redakcja Zawsze wierni